Edukacija nastavnika za upravljanje „E-dnevnikom“

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastavlja sa pilot projektom implementacije elektronskog dnevnika u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Cilj je unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školi, kao i osiguranje brže i bolje komunikacije na relaciji učenik-nastavnik-roditelji.
"E-dnevnik" predstavlja aplikativni softver namjenski razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške administracije i evidencije u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo.
U tu svrhu, organizovana je edukacija nastavnika za upravljanje elektronskim dnevnikom, u periodu od 23. januara do 25. januara 2018. godine, u saradnji sa predstavnicima firme QSS d.o.o. – Društvo za softversku tehnologiju Sarajevo koji su ujedno kreatori ove softverske aplikacije.
Aplikacija „E-dnevnik“ u velikoj mjeri treba da olakša vođenje pedagoške administracije i evidencije u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Digitalno vođenje pedagoške administracije i evidencije u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo ima za cilj, između ostalog, i unapređenje saradnje sa roditeljima tj. njihova stalna informisanost o uspjehu učenika. Elektronski dnevnik također omogućava nastavnicima, razrednicima i direktorima škola brzu i jednostavnu izradu uobičajenih izvještaja o održanim časovima, te ocjenama i izostancima učenika koji se analiziraju na sjednicama nastavničkih vijeća.